Er valt pas iets te relativeren als het er eerst is.